Rury i filtry studzienne z PVC

Materiałom do wykonywania studni stawia się wysokie wymagania. Przy ich projektowaniu powinno być brane pod uwagę miejsce ich przyszłego stosowania – szczególne warunki występujące w studniach. Należy również brać pod uwagę aspekt ekonomiczny m. in. stosunek ich ceny do wartości użytkowej.

PCV-U doskonale spełnia powyższe wymogi. Nie ulega korozji, jest łatwe w obróbce i lekkie jednocześnie prezentując odpowiednią wytrzymałość. Istotną cechą jest również, jak się uważa, nieograniczona żywotności tego tworzywa. Oszczędność czasu podczas realizacji zadań osiągana jest dzięki zastosowaniu precyzyjnie dopasowanych do siebie elementów. Kompletny osprzęt i urządzenia zapobiegają komplikacjom oraz kosztownym przestojom w trakcie realizacji.

Certyfikacja firmy zgodnie z DIN EN ISO 9001:2008 potwierdza, stosowaną od zawsze w GWE Pumpenboese GmbH, kontrolę jakości całego procesu produkcyjnego, tak by do sprzedaży trafiały wyłącznie produkty najwyższej jakości. Wybór dostawców surowców do produkcji rur i osprzętu dokonywany jest na podstawie surowych kryteriów.

Przywiązuje się dużą wagę do znajomości pochodzenia surowców,  spełniając tym samym warunki zawarte w obowiązujących normach. Idea jakości jest kontynuowana podczas szerokiej kontroli fizycznych właściwości materiału poprzez określenie: modułu sprężystości, udarności, gęstości, naprężeń przy granicy plastyczności oraz temperatury mięknienia wg Vicata.

Normowanie w zakresie wymiarowania, nasze produkty spełniają najostrzejsze wymogi obowiązujących norm, wytycznych i zaleceń (DIN, DVGW, KTW, WHG etc.).

Wszystkie nasze produkty przeznaczone do montażu w studniach głębinowych do czerpania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi posiadają Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny.

Własności chemiczne i fizyczne, wytrzymałość

Chemiczna odporność produktów jest nad wyraz wysoka: wszelkiego rodzaju wody gruntowe, wody morskie, solanki, rozcieńczone kwasy i zasady nie są dla rury z PVC-U istotnym zagrożeniem. Nawet kilkukrotne oddziaływanie środkami regenerującymi i dezynfekującymi nie wywiera destrukcyjnego wpływu na materiały do budowy studni. Utrzymanie wzorcowych wymogów higienicznych potwierdzone jest certyfikatem o nieszkodliwości wydanym przez znane instytuty badawcze.

Wytrzymałość na ciśnienie zewnętrzne, nośność gwintu i wymiary rur oraz wolna powierzchnia wlotowa rury filtrowej spełniają oczekiwania użytkowników oraz zleceniodawców tylko przy zachowaniu wszystkich kryteriów kontrolnych. Badanie fizycznych własności oraz ustalenie zgodności z obowiązującymi przepisami prawa odbywa się w zakładowym laboratorium badawczym. Właściwości fizyczne naszych rur studziennych znajdą Państwo w tabeli poniżej

Wytrzymałość na rozciąganie może być wstępnie określona na podstawie masy rur. Należy jednak brać pod uwagę dodatkowe obciążenia np. możliwe „zawieszenie” obsypki żwirowej na kielichu rury podczas żwirowania. Także fakt, że perforowane rury filtrowe wykazują mniejszą nośność niż rury pełne, może mieć istotne znaczenie podczas stosowania większej ich ilości w kolumnie filtrowej. Dlatego też uogólnione zasady określające dopuszczalne głębokości zabudowy rur studziennych nie są możliwe do sprecyzowania.

Wskazane jest wyliczenie obciążeń dla każdego projektu oddzielnie. Podane dane dotyczące głębokości zabudowy rur studziennych powinny być traktowane wyłącznie jako orientacyjne. 

 

Połączenia gwintowe

Rury pełne i filtry

 

Aby ustalić dopuszczalną głębokość zabudowy kolumny rur studziennych należy obok wytrzymałości połączeń gwintowych ustalić wytrzymałość na ciśnienie zewnętrzne.

Pomoc w wyborze właściwego rodzaju rur umożliwia poniższy nomogram. Ciśnienie zewnętrzne działające na rurę pełną, obliczone przy zwykłej obsypce żwirowej, zależnie od poziomu wody w przewierconej warstwie wodonośnej przeciwstawione jest wytrzymałości rur na naprężenie zewnętrzne

Głębokość zabudowy rur pełnych - nomogram

Przepustowość filtrów PVC

Szereg KP - rury pełne i filtry cienkościenne

Rury PVC-U szeregu KP są wykonywane specjalnie do płytszych otworów. Technologia ich wykonania jest identyczna jak dla szeregów K i KV. Są również z nimi skręcalne.

 

Szereg K - rury pełne i filtry normalnościenne

Szereg KV - rury pełne i filtry grubościenne

Szereg KVV - rury pełne i filtry extra-grubościenne

Filtry PVC z naklejoną okładziną żwirową

Określenie „KK“ oznacza rurę filtrową z naklejoną okładziną żwirową. Filtry te są przeznaczone do zapuszczania na większe głębokości i do instalowania w odwiercie w sytuacjach uniemożliwiających lub utrudniających wykonanie zwykłej obsypki żwirowej. Okładzina wykonywana jest ze żwiru kwarcowego o zawartości krzemionki w ilości nie mniejszej niż 96 %. Ziarna są czyste i w większości okrągłe a ich rozmiar dopasowany jest do wielkości szczelin filtra i do warunków geologicznych. Spoiwem jest żywica epoksydowa. Wiąże ona ziarna w sposób punktowy nie powodując zmniejszenia przepustowości filtra. Przepustowość filtrów z okładziną żwirową odpowiada przepustowości filtra K. Użyty materiał wiążący ogranicza jedynie ruch wody błonkowatej.

Od DN 100 filtry z okładzina żwirową wykonywane są również w oparciu o szereg rur KV, grubościenny. Skrótowe określenie dla tej wersji to KKV.

Filtry KK normalnościenne

Filtry KKV grubościenne

 Filtry PVC ze szczeliną ciągłą

Filtry z PCV ze szczeliną ciągłą są wynikiem doświadczeń z produkcji filtrów stalowych ze szczeliną ciągłą i wiedzy na temat produkcji filtrów z PVC.

Bazą dla produkcji filtrów jest rura z PVC z perforacją otworową. Na powierzchni zewnętrznej rury wykonane są żebra w których następnie umieszcza się trójkątny drut nawojowy. Końcówki drutu są spawane lub klejone z rurą stanowiącą korpus. W zależności od wielkości drutu i jego rozmieszczenia na rurze istnieje możliwość wykonania różnej szerokości szczeliny. Przepustowość filtrów PVC ze szczeliną ciągłą osiąga znacznie wyższe wartości w porównaniu do filtrów perforowanych szczelinowno.

Grubość ścianki rury bazowej oraz wzmocniony drut profilowy sprawiają, że filtry PVC ze szczeliną ciągłą cechują się znacznie większą wytrzymałością na ciśnienie zewnętrzne w porównaniu ze zwykłymi filtrami PVC z perforacją szczelinową.

Przepustowość filtrów PVC ze szczeliną ciągłą

Dane techniczne

Filtry PVC z perforacją szczelinową owinięte siatką filtracyjną

Filtry siatkowe są wykonywane na bazie rury perforowanej szczelinowo, na którą nawinięta jest siatka filtracyjna.

Materiały do wykonania filtrów siatkowych powinny spełniać kilka podstawowych warunków:

  • nie mogą powodować powstawania ogniw galwanicznych
  • powinny zachować swoje właściwości w środowisku skał i wód podziemnych przez dłuższy czas
  • powinny utrudniać możliwość tworzenia się osadów, szczególnie związków żelaza, manganu i osadów węglanowych.

Ułożenie siatki na rurze może być bezpośrednie (mniej korzystne) lub na podkładzie z drutu lub siatki o dużych oczkach. Doboru wielkości oczek siatki dokonuje się na podstawie danych o uziarnieniu warstwy wodonośnej.

Rury piezometryczne połączenie SBF-Norip®

Sieci obserwacyjne do monitorowania wód podziemnych mogą realizować jeden lub kilka różnych celów:

• ciągła kontrola jakości wód podziemnych.

• pomiar poziomów wód podziemnych.

• uzyskiwanie danych dla celów planowania w gospodarce wodnej.

Cechą wspólną dla powyższych zadań jest zdobywanie precyzyjnych danych, dających reprezentatywny obraz właściwości wód podziemnych. Wykorzystywane do tego celu materiały muszą gwarantować bezpieczeństwo montażu i okres żywotności niezbędny do realizacji konkretnego badania.

SBF-NORIP® - materiał

Rury SBF-NORIP® zostały zaprojektowane do budowy sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych. Wykorzystywane do budowy studni PCV-U wykazuje wysoką odporność na oddziaływanie większości szkodliwych związków chemicznych zawartych w wodach podziemnych oraz na wody morskie, solanki, rozcieńczone kwasy itp.

Ponad 20 letnie doświadczenia z rurami SBF-NORIP® wykazują, iż PCV-U może być używane w prawie wszystkich systemach monitorowania wód podziemnych. Tworzywa sztuczne w niewielkim stopniu wchłaniają wodę. Dzięki temu, nie dochodzi do selektywnego wchłaniania rozpuszczonych w wodzie substancji; jest to powszechnie znana zaleta PCV-U.

Surowiec PCV-U użyty do produkcji SBF-NORIP® posiada bardzo dobrą odporność na wodne roztwory soli, kwasów, zasad oraz węglowodorów alifatycznych a także olejów i wielu innych związków organicznych. Odpowiednie parametry techniczne rur SBF-NORIP® oraz podwyższona udarność pozwala na ich stosowanie bez ryzyka do głębokości setek metrów.

Głównym zadaniem systemów monitorowania jakości wód podziemnych jest zdobywanie wiarygodnych danych analitycznych. Znaczącą rolę w tym przypadku odgrywa szczelne połączenie rur. Specjalna podwójna mufa posiadająca fabrycznie dopasowane pierścienie uszczelniające, umożliwia stworzenie trwałego i szczelnego połączenia rur bez dodatkowych zabiegów uszczelniających.

SBF- NORIP

Łatwo skręcalne gwinty trapezowe cechują się wysoką odpornością na rozciąganie umożliwiając zabudowę do głębokości kilkuset metrów. Niewielka waga materiału dodatkowo przyspiesza proces zabudowy.

SBF-NORIP® - własności fizyczne rur

SBF-NORIP® - dane techniczne

Rury studzienne z odporną na rozciaganie złączką wtykową NORESTA®

Zalety systemu:

  • precyzyjne wykonanie powierzchni uszczelniających gwarantujące szczelne połączenie odporne na działanie ciśnienia wewnętrznego i zewnętrznego,
  • system rur grubościennych, przeznaczony do montażu na głębokości do 200 m,
  • szybki, nie wymagający dodatkowych narzędzi montaż z wykorzystaniem systemu złączek wtykowych odpornych na rozciąganie,
  • bezkorozyjność i wysoka odporność na substancje chemiczne,
  • rury filtrowe i pełne dostępne w średnicach DN100 – DN350.

NORESTA® - dane techniczne