Materiały chemiczne i wypełniające

Certyfikacja

Wszystkie nasze produkty przeznaczone do montażu w studniach głębinowych do czerpania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi posiadają Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny.

Materiały uszczelniające

Służą do uszczelniania przestrzeni pierścieniowej. Podstawową cechą jest to, że w zetknięciu z wodą pęcznieją (oprócz Mikolitu), zamieniają sie w zwartą, plastyczną masę o bardzo dobrych właściwościach uszczelniających. Prędkość ich opadania w przestrzeni pierścieniowej jest na tyle duża, że nie tworzą się zatory spowodowane pęcznieniem materiału przed osiągnięciem głębokości, na której ma powstać warstwa izolacyjna.

Compactonit – szybko pęczniejący materiał w postaci grudek, których głównym składnikiem jest bentonit.

Zasadnicze cechy to : 

 • łatwość wsypywania do studni, 
 • duża predkość opadania w wodzie, 
 • opóźnianie chwili rozpoczęcia pęcznienia, 
 • bardzo niski współczynnik przepustowości, 
 • duża wydajność dzieki silnemu pęcznieniu, 
 • nieograniczone możliwości składowania, 
 • nieobciążanie wód gruntowych.

Mikolit – jest materiałem niepęczniejącym do uszczelniania przestrzeni pierścieniowej (do wierceń suchych).

Compactonit 10/200 - dane techniczne

Compactonit 10/80 - dane techniczne

Compactonit TT 3/8 - dane techniczne

Mikolit 00 - dane techniczne

Mikolit 300/300 M - dane techniczne

SBF-Troptogel B - dane techniczne

SBF-Troptogel C - dane techniczne

Materiały płuczkowe

Płuczki wiertnicze mają następujące zadania:

 • unoszenie urobku,
 • stabilizację ścian otworów,
 • ochronę pokładów wodonośnych,
 • kompensację ciśnień złożowych,
 • chłodzenia i smarowania narzędzi wiertniczych.

Nowoczesna technologia umożliwia rezygnację z ciężkich transportów zbrylonego iłu i wielogodzinnego pompowania oczyszczającego.

Multiton® – bentonit aktywowanym sodem, który posiada szereg zalet, m.in.:

 • płuczki z multitonem® stabilizują pokłady żwirowe i gruboziarniste piaskowe,
 • nadaje płuczce duże zdolności nośne, materiały ciężkie są unoszone,
 • jest produktem nieorganicznym i nie stanowi pożywienia dla mikroorganizmów.
 • w połączeniu z polimerami, ogranicza infiltrację płuczki do złoża. Powstaje wtedy cienkie łatwe do odpompowania „ciasto filtracyjne”,
 • użycie produktu MULTITON® w wiertnictwie nie niesie za sobą żadnego ryzyka.

Antisol® – oczyszczony polimer celulozy podnoszący znacznie lepkość płuczki.

MULTITON® - sposób użycia

Przy użyciu środka MULTITON® należy wodny roztwór dobrze rozmieszać, aby nie dopuścić do powstawania brył. Zaleca się w pierwszej kolejności rozpuścić MULTITON® w mniejszej ilość wody, a dopiero potem przygotować płuczkę o właściwej koncentracji. W kombinacji z innymi składnikami MULTITON® należy zawsze używać jako pierwszy. Aktywne płuczki bentonitowe osiągają swoje własności dopiero po określonym czasie, który zależy od intensywności i przebiegu mieszania. Przy pracach przygotowawczych na wiertni, płuczkę należy przygotować wcześniej – przynajmniej 1 godz. przed wierceniem.

Użycie:

 • lewy obieg – 1 m3 wody 10 – 30 kg MULTITONu® + x kg polimeru,
 • prawy obieg – 1 m3 wody 10 – 40 kg MULTITONu® + x kg polimeru,
 • przy przewiercaniu szutru, grubych piasków do zabezpieczenia poleca się następującą recepturę. 60 kg MULTITONu® na 1 m3 wody

Po zarurowaniu i przed rozpuszczeniem polimerów należy płuczkę rozcieńczyć do normalnych warunków.

 

ANTISOL® - sposób użycia

ANTISOL® jest oczyszczonym polimerem (PAC). Został on opracowany specjalnie dla płuczek o niewielkiej ilości materiałów stałych. Charakteryzuje się podniesionymi wartościami lepkości. Do zagwarantowania wynoszenia urobku i stabilizacji ścian otworu wystarcza z reguły 102 kg Antisolu ® / m3 wody.

Materiały wypełniające

Żwir – powinien być naturalny, suchy, czysty, nie zawierający zmielonej lub łamanej frakcji. Pojedyncze ziarna powinny mieć w przybliżeniu kształt kulek z możliwie gładką powierzchnią. Zawartość krzemionki nie powinna być mniejsza niż 96%. Dobry żwir nie powinien zmieniać barwy, składu chemicznego ani smaku wody.

Kulki szklane – idealny model filtracji zakłada, iż stykające się z sobą cząstki łoża filtracyjnego winny mieć z sobą dokładnie jeden punkt styku. W przypadku materiałów naturalnych takich jak żwir jest to całkowicie niemożliwe.
Kulki szklane wytwarzane w procesie produkcyjnym cechują się kulistością na poziomie 95% co oznacza, że w przybliżeniu ich kształt można przyjąć jako kulę, który występuje w modelu idealnej filtracji. Powierzchnie kulek są gładkie, co znacząco redukuje występowanie kolmatacji na ich powierzchni jak również w przypadku występowania złogów można je relatywnie łatwo oczyścić.

Środki do regeneracji studni

SBF – AREX® 1 jest krystaliczną substancją do regeneracji studni, na bazie czysto organicznych składników, która została opracowna specjalnie do szybkiego i gruntownego rozpuszczania amorficznych i krystalicznych złogów w otworach studziennych.

SBF – AREX® 2 – 10 kg i SBF – AREX® CO – 3 kg
mieszanina używana przy zawartości węglanu wapnia powyżej 15% w złogach kolmatacyjnych.